Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Báo cáo tài chính năm 2010

25/05/2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010


MỤC LỤC

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2010
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".