Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

27/12/2010
GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

bất thường năm 2010

Kính gởi : Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2010


Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………

Giấy CMND số………………………..do Công An …………………cấp ngày    /      /

Địa chỉ liên lạc :……………………………………………………………………………………………

Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo với số cổ phần sở hữu là …………………….cổ phần (tính đến ngày 01/11/2010), có sổ cổ đông mang mã số :  ……………………; Tôi đồng ý uỷ quyền cho người có tên dưới đây được toàn quyền đại diện cho số cổ phần ghi ở trên của tôi để tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2010 của Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo . 

Ông (Bà) :……………………………………………………………………………………………

Giấy CMND số………………………..do Công An …………………cấp ngày    /      /

Địa chỉ liên lạc :……………………………………………………………………………………………

…………………………..ngày …….tháng 12 năm 2010.


 Người nhận ủy quyền  
(Ký tên , xin ghi rỏ Họ và Tên)                                                          


Người ủy quyền
(Ký tên , xin ghi rỏ Họ và Tên)

Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".