Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thông báo V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

09/01/2011
Căn cứ nghị quyết HĐQT Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo ngày 15/04/2009 về việc chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2009; Hội đồng quản trị Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:


1.Thời gian: 01 buổi (từ 08h30 ngày 28/04/2009)


2.Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bình Minh


Số 211 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận


3.Thành phần tham dự:


 đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo.


Quý vị cổ đông Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo có tên trong danh sách cổ đông tính đến hết ngày 15/04/2009.


4.Chương trình Đại hội:


Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008.


Báo cáo thẩm định số liệu tài chánh năm 2008.


Báo cáo kế hoạch năm 2009.


Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.


Các tờ trình của HĐQT đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn.


Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.


Ghi chú:

Để giúp cho việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 xin vui long mang theo sổ cổ đông (hoặc giấy ủy quyền) và đăng ký trước 17h00 ngày 25/04/2009 tại văn phòng 


Cty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo (Điện thoại: 062 3739 106/ 3739 107 gặp anh Tuấn Dũng hoặc cô Thanh Nga).


Trong trường hợp không thể tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người thân tham dự họp thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo điều lệ của Cty và có văn bản ủy quyền, việc ủy quyền cần đăng ký tại Cty trước 17h00 ngày 25/04/2009.


Sau ngày 25/04/2009 nếu Quý vị cổ đông không đăng ký, ban tổ chức Đại hội cổ đông xem như Quý vị cổ đông không tham dự Đại hội.


Trong trường hợp cần sự hỗ trợ hoặc cung cấp thêm thông tin liên quan, xin Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với anh Đức Anh (Điện thoại: 0903 834 904)


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ