Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Tờ trình đề nghị ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán

12/05/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
---------------------------------------------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------------
Số :       /TT/2011/HĐQT
TP.Phan Thiết, ngày 04  tháng 05  năm 2011.


TỜ TRÌNH
V/v: Đề nghị ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán


•    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 5/2008).
•    Căn cứ chương trình nghị sự của ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Căn cứ theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận (danh sách công bố năm 2011).

Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận lựa chọn một trong 04 Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chánh năm 2011 của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo :

1.  Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP.HCM (www.aisc.com.vn)
2.  Công ty kiểm toán DTL (www.horwathdtl.com)
3.  Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chánh kế toán & kiểm toán (www.aasc.com.vn)
4.  Cty TNHH KPMG Việt Nam (www.kpmg.com.vn)

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị Công ty cân nhắc để chọn một trong 04 Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chánh năm 2011 của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.

Kính đề nghị Đại hội đại biểu cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký                                 

PHẠM DUY HƯNG


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".