Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Tờ trình phát hành cổ phần

09/01/2011
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;


Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2008;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo ngày 08 tháng11 năm 2010 thống nhất những nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bất thường.  


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo quyết định lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 với các nội dung sau: 


1.Dời trụ sở Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo:


Do trụ sở chính hiện nay của Công ty ở tại số 72 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận đã hết thời hạn thuê nhà và chủ nhà không đồng ý gia hạn hợp đồng nên HĐQT đề nghị Quí cổ đông chấp thuận cho phép được chuyển trụ sở chính của Công ty về một vị trí mới thuận lợi hơn. Dự kiến địa điểm mới của trụ sở nằm ngay trên quốc lộ 1A, tại địa chỉ số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 


HĐQT đề nghị Quí cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chỉnh sửa điều lệ hoạt động của Công ty tại các nội dung liên quan đến việc thay đổi trụ sở của Công ty, tại Khoản 3 Điều 2 của Chương II.


2.Thay đổi mệnh giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo:


HĐQT đề nghị Quí cổ đông chấp thuận việc chuyển đổi mệnh giá cổ phần của Công ty từ 100.000 đồng/cổ phần như hiện nay thành 10.000 đồng/cổ phần (01 cổ phần trước khi chuyển đổi được chuyển thành 10 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Đồng thời, uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh sổ cổ đông theo mệnh giá cổ phần mới và chỉnh sửa điều lệ hoạt động của Công ty tại các nội dung liên quan đến việc thay đổi mệnh giá cổ phần, tại Khoản 1 Điều 5 của Chương IV.


3. Tăng vốn điều lệ Công ty từ 81 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng:


Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động.
Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Loại Cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông


Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần


Hình thức phát hành: bút toán ghi sổ


Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.100.000 cổ phiếu (Tám triệu một trăm ngàn cổ phiếu)


Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.900.000 cổ phiếu (Một triệu chín trăm ngàn cổ phiếu) 


Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng).


Đối tượng phát hành: 


Phát hành cho cổ đông hiện hữu:


Số lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu).


Phương thức phát hành: thực hiện quyền


Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:18,5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 18,5 cổ phiếu phát hành thêm)


Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi lăm ngàn đồng/cổ phiếu)


Thời điểm thực hiện: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.


Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phần phân bổ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ được uỷ quyền cho HĐQT xử lý hoặc bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.


Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 159 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:18,5, thì cổ đông A được quyền mua thêm số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm là 159/ 100 x 18,5 = 29,415 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua 29 cổ phiếu phát hành thêm với giá phát hành là 25.000 đồng/cổ phiếu.


Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được phát hành theo phương án này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu do công ty phát hành thêm cho đối tượng khác. 


Phát hành cho cán bộ công nhân viên chủ chốt:


Số lượng phát hành:  400.000 cổ phiếu (Bốn trăm ngàn cổ phiếu)


Đối tượng phát hành: Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chủ chốt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua và số lượng cổ phiếu được mua trong đợt phát hành thêm.


Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai ngàn đồng/cổ phiếu)


Thời điểm thực hiện: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chủ chốt khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.


Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT xử lý hoặc bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.


Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chủ chốt bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành. Cán bộ công nhân viên không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu do công ty phát hành thêm cho đối tượng khác. 


4.Chỉnh sửa điều lệ công ty:


HĐQT xin y kiến Quí cổ đông chỉnh sửa điều lệ hoạt động của Công ty như sau:


Điều lệ trước khi chỉnh sửa:


Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.


Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:


1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;


Được sửa lại thành


Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông


Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:


1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
Kể cả những trường hợp sau đây:


a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;


b) Thông qua định hướng phát triển công ty;


c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;


d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;


đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;


e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

5.Triển khai thực hiện


Xin ý kiến ĐHCĐ thông qua phương án phát hành như trên và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


                 Chủ tịchXem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".