Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 4

11/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN


TP.Phan Thiết, ngày 06 tháng 04 năm 2013.


 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

( Đọc tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2013 )• Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.

• Căn cứ nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012.
Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại Hội về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012 như sau.  


1. Về tình tình quản trị công ty.


Trong năm 2012 và đầu năm 2013 Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 4 đã tổ chức họp thường kỳ 04 phiên vào các ngày 16 tháng 5 năm 2012; 03 tháng 8 năm 2012; 30 tháng 10 năm 2012 và 28 tháng 02  năm 2013 với sự có mặt của đại diện Ban Kiểm Soát. Tại các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc có tham gia và đều lập các báo cáo chi tiết về tình hình sản xuất kinh doanh của giai đoạn trước cùng diễn biến thị trường để phân tích và đánh giá, làm cơ sở cho các quyết nghị của Hội Đồng Quản trị.


2. Về hoạt động của ban Kiểm soát.


Ngoài việc thẩm định báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quí, BKS có tham gia tính toán và theo dõi quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, thẩm định và góp ý các phương án đầu tư.
 
 


3. Về việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Cổ Đông.


Thực hiện nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2012, Hội Đồng Quản Trị và ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện xong việc phân phối lợi nhuận của năm 2011. 


3. Về việc thực hiện kế hoạch sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận.  

 
4. Về Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2012, Ban Kiểm Soát đã nghiên cứu Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán kết hợp với kiểm tra chọn mẫu và thống nhất với các chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo như sau:


a. Tổng Doanh Thu : 480.986.516.931Đ

b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.109.130.304Đ                                            

c. Tổng lợi nhuận sau thuế : 13.348.998.205Đ

d. Tổng tài sản : 191.172.930.488Đ

e. Tổng vốn chủ sở hữu : 110.326.952.679Đ


Mặc dù chưa đạt kế hoạch về lợi nhuận nhưng doanh thu tăng  25 % so với cùng kỳ năm trước đồng thời lợi nhuận trước thuế tăng 58 %  là một kết quả đáng khích lệ. Nguyên nhân chính là do Ban điều hành đã giảm được tỷ lệ giá vốn so với doanh thu bằng cách tăng được giá bán bình quân 10% so với cùng kỳ năm 2011.


Các chỉ số kinh doanh của năm 2012 cho thấy có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2011, mức tăng trưởng về lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng về doanh thu.


Theo ý kiến của Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực một cách nghiêm túc để thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ mà Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012 đã giao phó; 


Tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012


Nhiệm kỳ 2008-2012 của Ban kiểm soát với số thành viên là 04 người trong đó 03 thành viên từ năm 2008 là:


Ông KHOA NĂNG LƯU

Ông THÁI CÔNG HÙNG

Ông LƯƠNG MINH ĐỨC


01 thành viên bổ sung thêm từ năm 2012 là:

Bà HÀ THỊ BÍCH VÂN 


Ngoài việc theo dõi các số liệu tài chính hàng tháng, hàng quí, Ban kiểm soát còn tham gia các kỳ họp Hội Đồng Quản Trị, đóng góp ý kiến trong các quá trình như thẩm định dự án đầu tư, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm tra thực tế quá trình quản lý khách hàng, nhà cung cấp, việc mua sắm vật tư, đấu thầu xây dựng… tại công ty.


Trong suốt nhiệm kỳ công tác, Ban kiểm soát nhận được sự hợp tác tốt của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng của Công ty.


Nhiệm kỳ 2008-2012 đã ghi nhận sự nỗ lực của Hội Đồng Quản Trị và ban Tổng Giám Đốc Công ty trong việc đổi mới hình ảnh của Vĩnh Hảo và giúp Công ty lớn mạnh về qui mô.


Sự lớn mạnh đó thể hiện bằng tốc độ tăng trưởng bình quân từ 2008-2012 như sau:


- Về sản lượng: 28% / năm
- Về doanh thu: 45%/ năm  


Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu thì lợi nhuận còn thấp. Năm 2012 là năm đầu tiên kể từ 2008, Công ty có mức tăng trưởng về lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng về doanh thu.


Ban kiểm soát mong muốn rằng trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận hằng năm tương xứng với mức tăng trưởng về doanh thu và sản lượng để đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.
  


Nhân đây, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 xin gửi lời chân thành cám ơn đến các Cổ đông, các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã dành cho chúng tôi sự hợp tác quí báu cùng những tình cảm tốt đẹp.   


Xin chúc các Quí đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại Hội thành công tốt đẹp, và chúc Vĩnh Hảo phát triển bền vững.Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".