Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2013

11/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------


TP.Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2013.

 


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

thường niên năm 2013.


A. PHẦN NGHI THỨC:


1. Ban Tổ Chức Đại Hội tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo.


2. Ban Tổ Chức Đại Hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013.


3. Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đại Hội.


4. Đại Hội biểu quyết về danh sách Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký.


B. PHẦN NỘI DUNG:


1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 (Tổng Giám Đốc). 


2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 (Ban kiểm soát).


3. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ IV(2008-2012). (HĐQT)


4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 (HĐQT).


5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2013.


6. Các vấn đề khác (nếu có). 


Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của phần B


C. TỔ CHỨC NHÂN SỰ NHIỆM KỲ V (2013-2018):


1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2008-2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.


2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2008 - 2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.


3. Chủ tọa đoàn đề xuất số lượng thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến cho nhiệm kỳ V (2013 - 2018).


4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về cơ cấu , số lượng thành viên cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018).


5. Chủ toạ đoàn giới thiệu ban bầu cử và tổ kiểm phiếu . Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn danh sách thành viên ban bầu cử và tổ kiểm phiếu .


6. Tổ chức bầu cử:


• Ban bầu cử công bố thể lệ ứng cử, bầu cử.

• Chủ toạ đoàn giới thiệu ứng cử viên cho cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018).

• Các đại biểu cổ đông giới thiệu ứng cử viên cho cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018).

• Bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018).


7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ V (2013-2018) ra mắt Đại hội đồng cổ đông.


8. Báo cáo nghị quyết Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2013 / Thư ký Đại hộiD.  BẾ MẠC