Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012

25/04/2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                      

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Ngày 12 tháng 04 năm 2012

•    Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

•    Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh hảo ( sửa đổi bổ sung lần thứ 3 , tháng 05/2008 ).

•    Căn cứ chương trình nghị sự , biên bản kiểm phiếu của ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh hảo tổ chức vào ngày 12 tháng 04 năm 2012  .

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh hảo sau khi thảo luận đã  nhất trí tán thành :


QUYẾT NGHỊ1)    Kết quả hoạt động năm 2011 và các báo cáo tại Đại hội :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua các báo cáo : báo cáo tài chánh đã kiểm toán năm 2011, báo cáo của ban kiểm soát , báo cáo của hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty về kết quả hoạt động trong năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau :

Tổng doanh thu             :    384,50 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế            :      11,45 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế            :      08,54 tỷ đồng


2)    Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất phệ chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau :

a) Lợi nhuận chưa phân phối  năm trước chuyển sang    :            0 đồng
b) Lợi nhuận sau thuế trong năm 2011    :     8.540.521.533 đồng
c) Lợi nhuận được phân phối (a) + (b)    :     8.540.521.533 đồng

d) Phân phối lợi nhuận:
    - Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)    :        (427.026.077) đồng
    - Chia cổ tức (10% vốn góp)    :     (8.100.000.000) đồng
e) Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau    :      13.495.456 đồng


3)    Kế hoạch hoạt động năm 2012 :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành đã trình bày (trong báo cáo thường niên năm 2010) tại ĐHCĐ với các chỉ tiêu cơ bản :

a)    Sản lượng tiêu thụ            :     114,64 triệu lít
b)  Doanh thu                  :          475,88 tỷ đồng.
c)  Ngân sách marketing        :       20,00 tỷ đồng
d)  Quỹ lương                :       12,00 % doanh thu .
e)  Tổng lợi nhuận trước thuế    :       25,35 tỷ đồng
f)  Cổ tức dự kiến            :       20% vốn điều lệ

4)    Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012 :

Đại hội cổ đông thường niên 2012 thống nhất danh sách 04 Công ty kiểm toán để chọn lựa (DLT, AISC,AASC, KPMG) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn lựa đơn vị kiểm toán kết quả tài chánh năm 2012 .

5)    Xem xét đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Hải :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 chấp thuận cho Ông Nguyễn Xuân Hải được chấm dứt nhiệm vụ thành viên HĐQT của công ty theo đơn xin từ nhiệm .6)    Tăng thêm số thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2008-2012) từ 06 thành viên lên 07 thành viên và tăng thêm số thành viên ban kiểm soát từ 03 thành viên lên 04 thành viên .

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2008-2012) từ 06 thành viên lên 07 thành viên và ban kiểm soát từ 03 thành viên lên 04 thành viên .

7)    Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tiến hành bầu bầu sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên ban kiểm soát (theo hình thức bỏ phiếu kín) với các nhân sự có hồ sơ được trình bày tại ĐHCĐ thường niên 2012 , căn cứ theo kết quả kiểm phiếu các thành viên dưới đây đã được ĐHCĐ thường niên 2012 bầu bổ sung vào HĐQT và ban kiểm soát :

7.1 Thành viên HĐQT :

    Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Ông HANS CHRISTIAN JACOBSEN

Danh sách thành viên HĐQT sau khi có thay đổi và bổ sung đã được ĐHCĐ thường niên 2012 phê chuẩn bao gồm 07 thành viên :

    Ông PHẠM DUY HƯNG
    Ông HỒ SƠN HÙNG
    Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH
    Ông NGUYỂN HỮU DŨNG
    Ông LARS KJAER
    Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Ông HANS CHRISTIAN JACOBSEN

7.2 Thành viên ban kiểm soát :

    Bà HÀ THỊ BÍCH VÂN

Danh sách thành viên HĐQT sau bổ sung đã được ĐHCĐ thường niên 2012 phê chuẩn bao gồm 04 thành viên :
   
    Ông KHOA NĂNG LƯU
    Ông THÁI CÔNG HÙNG
    Ông LƯƠNG MINH ĐỨC
Bà HÀ THỊ BÍCH VÂN


8)    Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung – công việc đã được ĐHCĐ phê chuần .

9)    Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất thông qua biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Cty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo theo như nội dung trên đây và đã được báo cáo tại Đại hội vào ngày 12 tháng 04 năm 2012.


                                        ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
                                                         TM. CHỦ TỌA ĐOÀN


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".