Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Phê duyệt tái cấu trúc bộ phận bán hàng & các giao dịch với người có liên quan

18/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Số : 21/TT/HĐQT

TP.Phan Thiết, ngày 18 tháng 04 năm 2013.


 

TỜ TRÌNH

Phê duyệt việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và các giao dịch với người có liên quan• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 5/2008).


• Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.


Đầu năm 2013, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo có thêm một cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, hiện sở hữu 5.144.460 cổ phần, tương đương 63,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.


Trên cơ sở đó, nhằm phát triển hoạt động kinh doanh và kiện toàn hệ thống phân phối, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các việc sau:


1. Đồng ý tái cấu trúc bộ phận bán hàng, cung ứng theo hướng tận dụng/ kết hợp hệ thống hiện có của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San để nhanh chóng hiện thực hóa các giá trị cộng hưởng giữa hai Công ty. Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lập và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc trên.


2. Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hoá lẫn nhau giữa các công ty: (i) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, (ii) Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San, (iii) Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt (“MVP”), (iv) Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến, (v) Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD (“MSHD”), (vi) Công ty Cổ phần Ma San PQ và (vii) Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo để phân phối ra thị trường và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng và/ hoặc tiêu dùng nội bộ.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét và phê duyệt.


Trân trọng kính chào.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THANH BÌNH


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".