Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2013

11/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

TP.Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2013.


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, ỨNG CỬ & BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO• Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.

• Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động động Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi và bổ sung lần thứ 3, tháng 04/2008).

• Nhằm bảo đảm đúng tiến độ thời gian làm việc theo chương trình Đại Hội.


Ban tổ chức  cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xin thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc, thể lể biểu quyết, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2013 như sau:


1) Chương trình Đại Hội:


08h30-09h00: Đón khách và thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông.


09h00-09h15: Khai mạc Đại hội

Tuyên bố lý do.

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông.

Giới thiệu chủ tọa đoàn , thư ký và ban bầu cử &kiểm phiếu.

Thông qua chương trình đại hội , quy chế làm việc , thể lệ biểu quyết , ứng cử & bầu cử tại Đại hội.


09h15-10h30: Nội dung Đại hội 

Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012.

Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ IV (2008-2012) của Hội đồng quản trị .

Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012.

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Ý kiến cổ đông và biểu quyết về các nội dung trình .


10h30-11h45 Tổ chức nhân sự cho nhiệm kỳ V (2013-2018)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2008-2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2008-2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.

Chủ tọa đoàn đề nghị về số lượng thành viên của HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ V (2013-2018).

Đại hội biểu quyết về số lượng thành viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2013-2018).

Chủ tọa đoàn giới thiệu tóm tắt về các ứng cử viên cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2013-2018).

Đại biểu cổ đông giới thiệu và/hoặc ứng cử là thành viên cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2013-2018).

Tổ chức bầu cử , kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2013-2018).

Hội đồng quản trị , ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013-2018) ra mắt Đại hội đồng cổ đông .

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội .


11h45: Bế mạc Đại Hội


2) Qui chế làm việc tại cuộc họp Đại hội cổ đông:


2.1) Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:


• Tất cả các cổ đông đều được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, phát biểu ý kiến đóng góp và thực hiện quyền biểu quyết, trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền, các vấn đề được ghi trong chương trình của Đại hội.


• Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội cổ đông. Khi tham dự đại hội, cổ đông cần mang theo giấy CMND /Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông, mang theo giấy ủy quyền và giấy CMND /Hộ chiếu bản chính đối với người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.


• Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ  không bị ảnh hưởng.


• Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.


• Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.


• Đại hội đồng cổ đông do chủ toạ đoàn chủ trì, đã được thông qua đại Đại hội. Các  cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa đoàn và tôn trọng kết quả biểu quyết tại đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diển ra một cách thuận lợi phù hợp theo điều lệ của công ty và các qui định pháp luật hiện hành.


• Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo như điều lệ của công ty và quy định pháp luật hiện hành.


• Các quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua tại Đại hội khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc thông qua đại diện có ủy quyền dự họp, chấp thuận.


• Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với ban tổ chức Đại hội hoặc giơ tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.


• Nội dung của Đại hội đồng cổ đông được thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào biên bản và nghị quyết đại hội. Biên bản và nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại công ty và gởi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.


2.2) Quyền và nghĩa vụ của ban thẩm tra tư cách cổ đông:


Căn cứ theo điều 19 của điều lệ tổ chức & hoạt động công ty , ban tổ chức đại hội sẽ tổ chức ban thẩm tra tư cách cổ đông , ban này có trách nhiệm :


• Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.

• Nhận và kiểm tra giấy mời họp , giấy ủy quyền tham dự Đại hội .

• Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không ?

• Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua Đại hội .

• Phát phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp .
Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc.
 


2.3)  Quyền và nghĩa vụ của ban bầu cử & kiểm phiếu :


Ban bầu cử & kiểm phiếu là một bộ phận giúp việc cho Đại hội để tiến hành các công việc liên quan đến hoạt động biểu quyết , ứng cử , bầu cử nhân sự cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát , thành viên của ban bầu cử & kiểm phiếu được ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và thông qua Đại hội , ban này có trách nhiệm :


• Thông báo thể lệ ứng cử , bầu cử 

• Tiến hành phát phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát .

• Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết kết quả biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội .

• Tổ chức công tác bầu cử , kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bỏ phiếu. 


Ban bầu cử & kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực , cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc .


2.4)  Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, thư ký Đại hội:


Chủ tọa đoàn , thư ký Đại hội sẽ được ban tổ chức Đại hội giới thiệu (phù hợp theo điều lệ của công ty) và được Đại hội chấp thuận.
Chủ tọa đoàn:


• Có quyền điều hành Đại hội thực hiện chương trình làm việc của Đại hội phù hợp hợp theo điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

• Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội .

• Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc một địa điểm khác do chủ tọa đoàn quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng : hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tư của Đại hội và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. 


Thư ký đại hội:


Là bộ phận giúp việc cho chủ tọa đoàn, có nhiệm vụ ghi chép, đọc biên bản và nghị quyết của Đại hội.


3) Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:


3.1) Các qui định chung về biểu quyết:


• Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với 01 (một) đơn vị biểu quyết.

• Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông, đến dự Đại hội sẽ được ban tổ chức Đại hội phát 01(một) phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông , số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện. 


3.2) Các qui định chung về biểu quyết:


Mỗi vấn đề được đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

• Những ý kiến tán thành với nội dung trình Đại hội.

• Những ý kiến không tán thành với nội dung trình Đại hội.

• Những ý kiến khác với nội dung trình Đại hội.

Tất cả những nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông được biểu quyết thông qua hình thức giơ phiếu biểu quyết (biểu quyết công khai).


3.3) Ghi nhận kết quả biểu quyết:


Tại Đại hội , Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ban bầu cử & kiểm phiếu . Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu: tán thành , không tán thành , ý kiến khác của từng nội dung và báo cáo ngay với thư ký Đại hội để đưa vào biên bản Đại hội .


3.4) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:


Các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của cổ đông đự Đại hội hoặc đại diện có ủy quyền dự họp tán thành (trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà điều lệ công ty có quy định phải đạt đến tỷ lệ chấp thuận cao hơn 65% ).


4) Ứng cử & bầu cử:


4.1) Trích dẫn các quy định pháp luật và điều lệ công ty:


a) Về Hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị:


1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không ít hơn ba (03) thành viên và không quá mười một (11) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu (Điều 109- Luật Doanh nghiệp).

 

2. Các cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.


3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty. 


4. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:


a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


b. Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.


b) Về ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát:


1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. 


2. Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.    


3. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát:


a. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:


- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;


- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.


b. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.


4.2) Bầu cử:


Nhân sự cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát sẽ được cổ đông bầu trực tiếp tại Đại hội hội cổ đông theo phương thức bầu dồn phiếu (đính kèm hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu) bằng hình thức bỏ phiếu kín. 


• Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ phát cho các đại biểu cổ đông 01(một) phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông , số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện.


• Cổ đông sẽ tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.


4.3) Công bố kết quả bầu cử:


Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử ngay tại Đại hội cũng như báo cáo cho thư ký Đại hội để đưa vào biên bản của Đại hội.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH BÌNH


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".