Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018

11/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Số : 20/TB/2013/HĐQT

TP.Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2013.


 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

DỰ KIẾN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2013-2018


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo trân trọng kính gởi đến quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo: 


Nhiệm kỳ 2008-2012 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra vào ngày 24/04/2013 bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2013-2018.  


Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thống báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:


1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 07 (bảy) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.


2. Điều kiện ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:


Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT , BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử bảo đảm được những điều kiện sau đây:


• Quyền đề cử: 


Các cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
(khoản 3, điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo).


• Tiêu chuẩn & điều kiện (Luật doanh nghiệp):


a) Thành viên Hội đồng quản trị: 


• Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


• Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.


• Đối với thành viên HĐQT không điều hành phải đáp ứng các điều kiện theo qui định tại khoản 2 điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chánh về quản trị trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.


b) Thành viên Ban kiểm soát:


• Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


• Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác.


• Không giữ các chức vụ quản lý của Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty.


3. Hồ sơ ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:


• Hồ sơ đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS bao gồm: Thư ứng cử (kèm theo giấy ủy quyền ứng cử-nếu có), sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẩu đính kèm)


• Thời hạn chốt hồ sơ : 17h00 ngày 22/04/2013. Sau thời hạn này, cổ đông không để cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không bảo đảm đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (khoản 4 điều 24 điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo).


4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:


Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 

Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông , phường Phú Tài , Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Điện thoại : (062) 3739 106 / 3739 107; Fax : (062) 3 739 108


Trân trọng.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN THANH BÌNH


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".