Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Thông báo : V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11/04/2013

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2013Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ngày 28/02/2013 về việc chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo xin thông báo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1.    Thời gian    : 01 buổi ( từ 08h30 ngày  24/04/2013).

2.    Địa Điểm    : Hội trường Khách sạn Bình Minh.
                             Số  211 Lê Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. 

3.    Thời điểm kết thúc đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: ngày 10/04/2013 (Trường hợp các Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 10/04/2013 cho đến trước ngày 24/4/2013 thì có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2013 của Công ty thay thế cho người đã chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng).

4.    Thành phần tham dự:

•    Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo.
•    Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày khai mạc cuộc họp.

5.    Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

• Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012.
• Báo cáo thẩm định số liệu tài chánh năm 2012.
• Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013.
• Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ V (2013-2018).
• Các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
• Các nội dung khác (nếu có).  

Ghi chú :

• Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CMND, thư mời họp và đăng ký trước 17h00 ngày 22/04/2012 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo (Điện thoại: (062) 3739 106 / 3739 107).
• Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quý vị Cổ đông có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc người được ủy quyền dự họp thay.
• Việc ủy quyền được thực hiện theo điều lệ của Công ty và cần có văn bản ủy quyền (đính kèm theo thư mời hoặc download từ trang web: www.vinhhao.com.vn)
• Việc ủy quyền cần đăng ký tại Công ty trước 17h00 ngày 22/04/2013.

Thư mời và các tài liệu dự họp sẽ được gởi đến Quý vị Cổ đông theo địa chỉ mà Quý vị Cổ đông đã đăng ký trong Sổ Cổ đông hoặc download từ trang web của Công ty : www.vinhhao.com.vn

Trân trọng kính chào.

Phan Thiết, ngày 02 tháng 04 năm 2013.
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN THANH BÌNH
Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".