Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Tờ trình đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

12/05/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
---------------------------------------------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------------
Số :       /TT/2011/HĐQT
TP.Phan Thiết, ngày 04  tháng 05  năm 2011.


TỜ TRÌNH
Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2010


•    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 5/2008).
•    Căn cứ báo cáo quyết toán tài chánh năm 2010 đã được kiểm toán.

Trong năm 2010, tình hình hoạt động của Công ty tiếp tục đạt được kết quả khả quan về thị trường, doanh thu và lợi nhuận hoạt động. Kết quả tài chánh năm 2010 đã đạt được:

1) Lợi nhuận sau thuế             :    16.564.014.556 đồng
2) Vốn góp                     :    81.000.000.000 đồng
3) Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)        :    2.045 đồng / cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 2011 xem xét và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau :

1) Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang :  (4.368.781.698) đồng

Trong đó :
    - Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm    : (2.669.343.510) đồng
    - Thuế TNDN phải nộp năm 2009 được xác định lại    : (1.699.438.188) đồng

2) Lợi nhuận sau thuế trong năm 2010    : 16.564.014.556 đồng

3) Lợi nhuận được phân phối (1) + (2)    : 12.195.232.858 đồng

Phân phối lợi nhuận:

1) Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận)    :    (609.761.643) đồng
2) Chia cổ tức (14% vốn góp)    : (11.340.000.000 đồng
     2.1 Đã ứng cổ tức đợt 1(6% vốn góp)    : (4.860.000.000) đồng
     2.2 Chia cổ tức đợt 2 (8% vốn góp)     : (6.480.000.000) đồng
3) Trích thưởng ban điều hành (2% lợi nhuận)    :     (245.471.215) đồng
    Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm    :              0 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2011 xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng kính chào.
                              
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
 
 
Đã ký      


PHẠM DUY HƯNG


Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".