Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Tờ trình đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

11/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Số : 17/TT/HĐQT

TP.Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2013.


 

TỜ TRÌNH

Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 5/2008).

• Căn cứ báo cáo quyết toán tài chánh năm 2012 đã được kiểm toán.


Năm 2012, thị trường ngành nước giải khát chịu nhiều yếu tố bất lợi: tình hình lạm phát gia tăng, áp lực cạnh tranh gay gắt , chi phí đầu vào tăng … Tuy nhiên Công ty đã tiếp tục đạt được những kết quả khả quan về thị trường tiêu thụ, thị phần và đạt tốc độ tăng trưởng 25% về doanh thu hoạt động so với năm 2011. 


Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong 5 năm (2008-2012) đạt 46%/năm.


Kết quả tài chánh từ hoạt động năm 2012:


- Lợi nhuận sau thuế: 13.348.998.205 đồng

- Vốn góp : 81.000.000.000 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn góp: 16,48%


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:


1) Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 13.495.456 đồng

2) Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012: 13.348.998.205 đồng

3) Lợi nhuận được phân phối (1) + (2): 13.362.493.661 đồng


3.1) Phân phối lợi nhuận:

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận): (667.449.910) đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi & khen thưởng  (10% lợi nhuận): (1.334.899.821) đồng

- Trích 15% lợi nhuận để thưởng cho thành viên : (2.000.000.000) đồng
HĐQT và ban kiểm soát giai đoạn (2008-2012)

- Chia cổ tức (tỷ lệ 11.5% vốn cổ đông): (9.315.000.000) đồng


Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức năm 2012 và tất cả các vấn đề khác liên quan.

3.2) Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:  45.143.930  đồng (Bốn mươi lăm triệu một trăm bốn mươi ba ngàn chín trăm ba mươi đồng).


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét và phê chuẩn.


Trân trọng kính chào.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH BÌNH

Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".