Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

02/04/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Số : 18/TT/2013/HĐQT

TP.Phan Thiết, ngày 08 tháng 04 năm 2013.

 

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 5/2008).

• Căn cứ chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 .

Căn cứ theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận (danh sách công bố năm 2012).


Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 của Công ty là Công ty TNHH KPMG (www.kpmg.com.vn).


Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận. 

Trân trọng kính chào.


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THANH BÌNH