Gọi nước bình 20 lít
Đóng bản đồ
Hotline 18006068

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011

22/03/2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
-------------------------------------
Số : /TT/HĐQT
TP.Phan Thiết, ngày 19 tháng 03 năm 2012.

TỜ TRÌNH
Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2011


• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 5/2008).
• Căn cứ báo cáo quyết toán tài chánh năm 2011 đã được kiểm toán.

Năm 2011, thị trường ngành nước giải khát chịu nhiều yếu tố bất lợi: tình hình lạm phát gia tăng, áp lực cạnh tranh gay gắt , giá đầu vào tăng … Tuy nhiên Công ty đã tiếp tục đạt được những kết quả khả quan về thị trường tiêu thụ, thị phần và đạt tốc độ tăng trưởng 12% về doanh thu hoạt động so với năm 2011. Kết quả hoạt động tài chánh năm 2011 vẫn bảo đảm có lợi nhuận .

- Lợi nhuận sau thuế : 8.540.521.533 đồng
- Vốn góp : 81.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn góp : 10,54%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 2012 xem xét và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1) Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 0 đồng
2) Lợi nhuận sau thuế trong năm 2011 : 8.540.521.533 đồng
3) Lợi nhuận được phân phối (1) + (2) : 8.540.521.533 đồng
3.1 Phân phối lợi nhuận:
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận) : (427.026.077) đồng
- Chia cổ tức (10% vốn góp) : (8.100.000.000) đồng

3.2 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau : 13.495.456 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông 2012 xem xét và phê chuẩn.
Trân trọng kính chào.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Xem báo cáo chi tiết: vui lòng nhấn vào đường link "Tải về máy ".